U bevindt zich hier: Voorpagina Voorwaarden

Get Adobe Flash player

Winkelwagen

Uw mandje is momenteel leeg.

Algemene Voorwaarden

Afdrukken PDF

Algemene leveringsvoorwaarden van bestOnline Productions

Art.01: Definities
Art.02: Toepasselijkheid
Art.03: Aanbieding en acceptatie
Art.04: Aanvang van de overeenkomst
Art.05: Duur en beëindiging
Art.06: Levering en leveringstijd
Art.07: Overmacht
Art.08: Gebruik van diensten en FUP
Art.09: Gebruik van netwerken
Art.10: Dienstverlening en onderhoud

Art.11: Prijzen
Art.12: Betalingsvoorwaarden
Art.13: Intellectuele eigendomsrechten
Art.14: Eigendomsvoorbehoud
Art.15: Aansprakelijkheid
Art.16: Overdracht van rechten en verplichtingen
Art.17: Buitengebruikstelling
Art.18: Privacy Policy
Art.19: Reclame
Art.20:
Geschillenregeling en toepasselijk recht
Art.21:
Revisie van leveringsvoorwaarden

  Art. 01 Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van bestOnline Productions of een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven behorende tot bestOnline Productions wordt gesloten, waaronder bestOnline, bestOnline MultiMedia, bestOnline WEB::Studio, bestOnline WEB::Hosting en DJ Jesse Jazz.

2. Producten en diensten van bestOnline Productions : de door bestOnline Productions te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer het ontwerp, de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
Verder vallen onder diensten van bestOnline Productions : het leveren van DJ en muziek producties, het leveren van opnamefaciliteiten en verhuur van DJ's en/of muziekgroepen.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van bestOnline Productions.

 

  Art. 02 Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met bestOnline Productions.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor bestOnline Productions niet bindend en niet van toepassing.

 

  Art. 03 Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege bestOnline Productions gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door bestOnline Productions schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door bestOnline Productions heeft een geldigheidsduur van 31 dagen, tenzij anders vermeld.

3. Wanneer er sprake is van 'Lease' produkten, of leveringen met een afbetalingsregeling gelden er bijzondere acceptatie criteria. Er kan een BKR toetsing plaatsvinden en er kunnen additionele garanties worden gevraagd, waaronder maar niet uitsluitend: bankgaranties, overleggen van jaarstukken waaruit blijkt dat u financieel draagkrachtig bent, acceptatie van automatische incasso. Startup bedrijven, die korter dan 3 jaar bestaan, zijn van dit type aanbieding uitgesloten.

 

  Art. 04 Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is, online via het www cq per fax en/of per reguliere post, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door bestOnline Productions; bij de huur van een domein of webhosting account dienen tevens de entreebijdrage, de eerste termijnvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van bestOnline Productions. Verder dient aan alle technische eisen te worden voldaan. Dit laatste geldt met name voor de SIDN eisen t.a.v. domeinnamen.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

4. De opdrachtgever geeft aan bestOnline bij aangaan van overeenkomst toestemming om opdracht, danwel dienstverlening direct uit te voeren, voordat de wettelijke zeven werkdagen opzegtermijn verstreken is. Opdrachtgever is zich bewust dat daarmee de het annuleringsrecht niet van toepassing is. Dit geldt ook met name, maar niet uitsluitend, voor domeinnaam/ webhosting aanvragen, die impliciet een persoonlijk karakter herbergen.

 

  Art. 05 Duur en beëindiging

1. De overeenkomst voor producten en diensten op abonnementsbasis wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een initële termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd en gefactureerd voor een zelfde periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen met inachtneming van artikel 5.2, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a. ter beoordeling van bestOnline Productions en/of in overeenstemming met de Wet Van Dam (ingaande per 1 dec. 2011). Voor consumenten betekent dit laatste dat een verlengingscontract met een maand opzegtermijn tussentijds kan worden beëindigd.

2. De overeenkomst voor producten en diensten op abonnementsbasis kan voor consumenten uitsluitend na het verstrijken van de initiële termijn schriftelijk, per fax, of per email met ontvangstbevestiging worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Voor bedrijven geldt een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van het doorlopende 12-maands contract. Alleen aantoonbaar schriftelijke en/of door bestOnline Productions bevestigde opzeggingen worden rechtswege bindend beschouwd. bestOnline Productions zal, na aftrek van reeds gemaakte kosten, het teveel betaalde deel uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

3. bestOnline Productions kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens bestOnline Productions niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. bestOnline Productions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft bestOnline Productions het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet en/of hosting diensten;
 • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adult/porno/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van bestOnline Productions.

6. De overeenkomst van producten en diensten op afbetalings- en/of leasebasis hebben een duur welke vastgelegd is in het betreffende contract. Voortijdige beëindiging kan alleen met schriftelijke instemming van bestOnline Productions en nadat een, door bestOnline Productions te bepalen, afkoopsom is voldaan.

 

  Art. 06 Levering en leveringstijd

1. Plaatsing van een web site en/of webruimte geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het on-line bestelformulier en/of schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. De opdracht wordt pas uitgevoerd na ontvangst van (vooruit-)betaling, tenzij in de offerte een ander betalingsschema is opgenomen, danwel met klant is overeengekomen.

3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van bestOnline Productions zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

4. Registratie van een domeinnaam geschiedt in real-time, echter na ontvangst van (vooruit)betaling en controle van de aangeleverde gegevens. Er dient rekening te worden gehouden met een DNS update doorlooptijd van één dag tot vier dagen, e.e.a. mede afhankelijk van de betreffende Registrar en/of Nic. Garanties op succesvolle registraties kunnen echter niet worden gegeven, daar dit mede afhangt van externe factoren.

 

  Art. 07 Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. bestOnline Productions is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

  Art. 08 Gebruik van Diensten en FUP

1. Het data/emailverkeer is begrensd en server processor belasting dient acceptabel te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker en zal nimmer meer dan 2% van de processor belasting in beslagnemen. Indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen op het extreme verbruik. Het data/emailverkeer mag de maximaal gestelde maandelijkse limiet niet overschrijden. Vanaf het moment dat dit gebeurd wordt de website voor de rest van de lopende maand tijdelijk afgesloten. Wij brengen cliënt van tevoren op de hoogte van extreem geheugen en/of processortijd verbruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme verbruik, danwel het pakket op te waarderen, een en ander in overleg met bestOnline Productions, Indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van bestOnline Productions. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is bestOnline Productions gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. bestOnline Productions heeft ten alle tijden het recht om het gewraakte account offline te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte/datatraffic, geheugen en/of processor belasting.

2. In de Overeenkomst kan sprake zijn van dataverkeer voor een website die door bestOnline Productions wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat op er op deze website geen sprake is van:

 • Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie.
 • Multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam.
 • Bestandsarchieven, of backups.
 • Websites die gratis downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads.
 • Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocesor.
 • Websites met meer dan 200 openconnecties.
 • Websites met banners, multimedia, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.

3. Indien een website van Opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden voor gelimiteerd verbruik van systeem bronnen (bandbreedte, geheugen, en/of processor) kan de website worden afgesloten. Bandbreedte limiet is conform het bestelde webhosting pakket. Voor de overigen geldt een "fair-use-policy" (FUP).

4. Niet toegestane 'web-content', 'applicaties', en/of gebruik van webhosting/domeinnaam diensten zijn o.m.:

 • Chat, open-relay, of IRC applicaties.
 • Plaatsen van pornografisch (adult) materiaal en/of merchandising.
 • Uitoefenen van illegale activiteiten.
 • SPAM versturen vanuit of via onze servers.

Bij overtreding kan de website onmiddellijk worden afgesloten. Voor reactivering kunnen kosten in rekening gebracht worden. bestOnline is in deze gevallen niet aansprakelijke voor de consequenties die daaruit voortvloeien.
Neem bij twijfel of bepaalde activiteiten zijn toegestaan altijd vooraf contact met ons op.

5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken en op afstand bewaren van backups van alle (web, data, email) bestanden en directories van de website. bestOnline Productions stelt hiervoor de benodigde backup/restore en download/upload hulpmiddelen ter beschikking, waarmee ingeval van calamiteiten de website teruggezet kan worden.
Daarnaast worden er door bestOnline Productions wekelijks backups gemaakt tbv mogelijke calamiteiten in het data center. Indien van toepassing staat dit vermeld bij de productbeschrijving. Indien Opdrachtgever een beroep doet op de backups van het data center, zal bestOnline Productions zijn medewerking hieraan verlenen, voor zover dit mogelijk is. De kosten hiervoor zullen op nacalculatie plaatsvinden met een uurtarief van €50, en met een minimum van €50,- per incident. Deze kosten gelden niet bij een afgesloten Backup Service Level Agreement. Daarvoor geldt dat voor maximaal één herstelpoging per maand geen kosten in rekening worden gebracht. Ten alle tijden geldt m.b.t. Backup Service voor bestOnline Productions een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

6. In geval van calamiteiten in het datacenter is bestOnline Productions niet aansprakelijk voor eventuele verliesschade en/of gevolgschade bij Opdrachtgever.

7. De opdrachtgever/afnemer van onze webhosting diensten is te allen verplicht om gebruikte 'third party' scripts, zoals CMS pakketen e.d., up-to-date te houden, dan wel geïnstalleerde software veilig te houden en onderhouden, zodat derde partijen geen ongeoorloofd gebruik, danwel misbruik kan maken van onze servers, netwerken, resources en diensten.

 

  Art. 09 Gebruik van netwerken

1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van bestOnline Productions. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

2. Van bestOnline Productions kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

3. Opdrachtgever vrijwaart bestOnline Productions tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van bestOnline Productions, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.

5. Indien naar het redelijk oordeel van bestOnline Productions een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van bestOnline Productions en/of van de dienstverlening aan klanten van bestOnline Productions zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan bestOnline Productions Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van bestOnline Productions, netwerken van derden, danwel de koppeling tussen deze netwerken.

 

  Art. 10 Dienstverlening en onderhoud

1. bestOnline Productions zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden en binnen haar mogelijkheden ligt, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

2. bestOnline Productions zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden en binnen haar mogelijkheden ligt, zich inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.

3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan bestOnline Productions.

4. bestOnline Productions zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.

5. bestOnline Productions garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.

6. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van bestOnline Productions, tenzij:

 • Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
 • Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
 • De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

 

  Art. 11 Prijzen

1. Alle in de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.

2. bestOnline Productions heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v publicatie op de website van bestOnline Productions. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging per eerst komende vervaldatum met inachtneming van art. 5.2.

3. Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer het vermelde tarief incorrect blijkt te zijn, heeft opdrachtgever het recht de koop of overeenkomst te ontbinden.

 

  Art. 12 Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van bestOnline Productions.

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door bestOnline Productions aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door bestOnline Productions is ontvangen.

3. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso, of per factuur, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdig ontvangen van verschuldigde betalingen behoudt bestOnline Productions het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden, tenzij anders overeengekomen, per jaar vooraf geïncasseerd.

5. bestOnline Productions stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur per email voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Opdrachtgever is daarom verplicht een geldig contact emailadres door te geven en deze te onderhouden. Op verzoek kan facturering ook per reguliere post plaatsvinden, tegen een vergoeding van €2,50 per factuur voor administratiekosten.

6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever ontvangt alsdan een wettelijke boete van minimaal €40, plus de wettelijke rente verschuldigd boven op het factuurbedrag. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op het adres van bestOnline Productions kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal bestOnline Productions een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag en eventueel een correctie doorvoeren.

8. Betaling van de verschuldigde kosten zal normaliter plaatsvinden middels automatische incasso, indien opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd, of middels betaling-op-rekening. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening. Bij betaling-op-rekening wordt de aangevraagde dienst pas geleverd na ontvangst van betaling, die binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen na factuur dient te zijn voldaan.

9. Ontvangst van eerste betaling wordt mede gezien als bevestiging van overeenkomst, waarna bestOnline Productions zal overgaan tot levering van diensten en/of producten. Indien van toepassing dient in het geval van automatische jaarlijkse verlengingscontracten voor vervaldatum te worden betaald. Rond die tijd ontvangt u ook een verlengingsfactuur.

10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan bestOnline Productions is voldaan. Niet betaling van een verlengingscontract is ook verzuim en geen contract beëindiging (zie art. 5 voor contract beëindiging).

11. Indien verschuldigde bedragen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt bestOnline Productions een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Ook kunnen er dan extra incasso en/of administratiekosten in rekening worden gebracht.

12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient bestOnline Productions het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. En op verzoek vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

13. Indien in de offerte gesproken wordt over een borgstelling, dan dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt deze borg wordt door bestOnline Productions teruggestort binnen 14 dagen na afloop van het contract, danwel eerste vervaldatum van het contract. Aanbetaling is geen borg en worden als zodanig ook niet teruggestort na afloop van het contract.

14. Wanneer er gesproken wordt over "30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie", geldt dit alleen voor de webhosting kosten. Overige kosten, waaronder domeinnamen, diensten, ontwerp- en externe kosten, zijn hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

15. De factureringstermijn loopt in principe parallel aan de contracttermijn, tenzij anders overeengekomen is. Een uitzondering op deze regel geldt voor onze 'lease' producten, waarbij per kwartaal gefactureerd wordt.

 

  Art. 13 Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de bestOnline Productions site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart bestOnline Productions ter van enige aanspraak.

 

  Art. 14 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door bestOnline Productions vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van bestOnline Productions. Ook het auteursrecht van het in opdracht vervaardigd materiaal is en blijft bij bestOnline Productions.

2. Opdrachtgever krijgt het niet-exclusief gebruiksrecht van alle in opdracht vervaarigd materiaal voor de duur van de overeenkomst.

 

  Art. 15 Aansprakelijkheid

1. bestOnline Productions is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar bestOnline Productions weinig of geen invloed op kan uitoefenen. bestOnline Productions kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met bestOnline Productions of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met bestOnline Productions.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is bestOnline Productions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van bestOnline Productions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart bestOnline Productions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van bestOnline Productions.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. bestOnline Productions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. bestOnline Productions is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. bestOnline Productions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die bestOnline Productions mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan bestOnline Productions . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die bestOnline Productions als gevolg daarvan lijdt.

8. Ingeval van .nl-domeinnaam registratie geeft Opdrachtgever aan bestOnline Productions de bevoegdheid om namens Opdrachtgever het SIDN registratiecontract met SIDN te ondertekenen. Opdrachtgever gaat daarbij impliciet akkoord met het door SIDN opgestelde contract. Opdrachtgever vrijwaart bestOnline Productions voor enige aansprakelijkheid, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en SIDN.

 

  Art. 16 Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

  Art. 17. Buitengebruikstelling & Herstel

1. bestOnline Productions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens bestOnline Productions niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. bestOnline Productions zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van bestOnline Productions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot heringebruikstelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever, binnen een door bestOnline Productions gestelde termijn, zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor heringebruikstelling heeft voldaan, groot min. € 50 excl. BTW.

3. Indien Opdrachtgever een beroep doet op bestOnline Productions voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden, zullen de kosten daarvan op basis van nacalculatie plaatsvinden. Dit gebeurt tegen een uurtarief van €50, met een mininum bedrag van €50, excl. BTW. Daarnaast worden hiermee verband houdende eventuele externe kosten, zoals door het data center berekende kosten, doorbelast aan de opdrachtgever.

 

  Art. 18. Privacy Policy

1. bestOnline Productions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de opdrachten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. bestOnline Productions zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

2. bestOnline Productions gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij bestOnline Productions zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij bestOnline Productions een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op onze server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven (waar mogelijk), kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

3. bestOnline Productions verkoopt uw gegevens niet. 
bestOnline Productions zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. bestOnline Productions gebruikt alleen functionele cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en bij het gebruik van onze winkelwagen van onze webshop. Wij gebruiken geen tracking cookies die ons in staat stellen om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en over surfgedrag van onze bezoekers. Deze informatie wordt niet verzameld en kan dus ook niet worden verhandeld. 

5. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van bestOnline Productions, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

  Art. 19 Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens bestOnline Productions vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van bestOnline Productions.

3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

  Art. 20 Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van bestOnline Productions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. bestOnline Productions

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen bestOnline Productions en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

4. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van bestOnline (http://www.bestOnline.nl). Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie.

5. bestOnline Productions heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

6. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij bestOnline Productions meldt.

7. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en bestOnline Productions zullen in overleg treden teneinde een teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

  Art. 21 Revisie van de algemene leveringsvoorwaarden

bestOnline behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden op elk moment in elke wijze te herzien, of uit te breiden. Wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.

 

Copyright ©2016, bestOnline Productions

 

Onze Tweets

HELP::Online

skype-logo

HELP::Desk

hd-img Online helpdesk tickets,
informatie & administratie:
URL: https://
helpdesk.bestonline.nl

Email:
help@bestonline.nl
Tel:
+31 (0)20 369 0148